BS Date Sheet

  • 9am
  • online

BS Date Sheet for Final Term Online Examination:

BS English 2nd semester Batch-II (17-22 August 2020)

BS English 4th semester Batch-I (24-31 August 2020)